Opinnäytepalkinto 2005 Ilvoselle ja Jumisko-Pyykölle

Vuonna 2005 SIGCHI Finlandin opinnäytekilpailussa voittajaksi selviytyi Ville Ilvosen ja Satu Jumisko-Pyykön Tampereen teknilliselle yliopistolle tekemä diplomityö "Subjective evaluation of video quality on mobile devices". Raati palkitsi kunniamaininnalla Jenni Anttosen erittäin hyvätasoisesta pro gradu-työstä "Using the EMFi chair to measure the user's emotion-related heart rate responses", joka on valmistunut Tampereen yliopistossa. Opinnäytekilpailuun osallistui yhteensä 15 lopputyötä Helsingin, Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Lapin yliopistoista, Tampereen teknillisestä yliopistosta, Teknillisestä yliopistosta ja Taideteollisesta korkeakoulusta. Opinnäytteiden taso oli erittäin hyvä, ja 5-jäseninen asiantuntijaraati pohti töiden paremmuusjärjestystä kahden eri arviointikierroksen avulla.

Ville Ilvosen ja Satu Jumisko-Pyykön työn tavoitteena oli selvittää, mitkä mobiilivi-deon parametrikombinaatiot luovat parhaan subjektiivisen laadun kokemuksen käyttäjälle. Tutkimus toteutettiin laboratorio-olosuhteissa. Työn teoreettisessa osuudessa selvitettiin ansiokkaasti sekä teknisiä että inhimillisiä tekijöitä, jotka vai-kuttavat audiovisuaalisen laadun käyttäjäkokemukseen. Yksi keskeisistä johtopää-töksistä on, että ihmisen tekemään laadun arviointiin vaikuttavat matalan tason havaintoprosessien lisäksi korkean tason kognitiiviset prosessit. Tutkimuksen tulosten merkitys on siinä, että se tuottaa tieteellisesti pätevät tulokset teknisten parametrikombinaatioiden käyttäjäarvioinneista. Lisäksi on lisätty ymmärrystä ihmisten käyttämistä subjektiivisen laadun kriteereistä ja luotu kuva erilaisten testihenkilöiden demo- ja psykografisista profiileista. Työssä on kerätty mittava aineisto videoklippien teknisten ominaisuuksien vaikutuksesta käyttäjäkokemukseen. Lisäksi on kehitetty käyttäjien arviointiprosessin menetelmää. Tehdyt analyysit ovat tarkkoja ja menetelmällisesti oikein valittuja tuottaen luotettavat tulokset työssä asetettuihin ongelmiin. Kokonaisuudessaan työ hyödyttää käyttäjäystävällisen ja ihmisten tarpeet ja rajoitukset huomioonottavan audiovisuaalisen teknologian kehitystä. Tämä kontribuutio on erinomainen lisä teknologiakeskeiseen tuotekehitykseen ja osaltaan tukee mobiilikommunikaatiomarkkinoiden kehitystä.